thông tin tuyên truyền

Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Ngày đăng 05/06/2017 | 15:05  | Lượt xem: 7452

Ngày 25/5/2017, Thành ủy Hà Nội ban hành Quyết định số 2200-QĐ/TU về việc ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn Thành phố

Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Mặt trận tổ quốc (MTTQ), các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn Thành phố gồm 3 chương, 12 điều với các nội dung chủ yếu như sau:

Mục đích tiếp xúc, đối thoại trực tiếp:

- Trực tiếp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, sáng kiến, phản ánh, kiến nghị của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Thành phố, đồng thời tiếp nhận, chỉ đạo, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những kiến nghị hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

- Nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thực thi công vụ.

- Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, những kết quả đạt được trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, cải cách hành chính, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và những vấn đề của địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị mà nhân dân quan tâm.

- Góp phần cụ thể hóa cơ chế: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ với phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra", nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), tạo sự chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh.

- Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân, góp phần tăng cường sự thống nhất về tư tưởng chính trị, tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, kịp thời phát hiện những vấn đề vướng mắc, phát sinh để kiến nghị giải quyết hoặc nghiên cứu bổ sung, điều chính những chủ trương, quy định của địa phương cho phù hợp.

Đối tượng áp dụng:

- Đối tượng chủ trì tiếp xúc, đối thoại gồm:

+ Người đứng đầu cấp ủy là Bí thư Thành ủy, Bí thư quận, huyện, thị ủy, Bí thư đáng ủy xã, phường, thị trấn. Người đứng đầu chính quyền là Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các cấp.

+ Trường hợp đặc biệt, người chủ trì vắng mặt vì lý do sức khỏe hoặc có nhiệm vụ công tác đột xuất có thể ủy quyền cho cấp phó chủ trì.

- Đối tượng tiếp xúc, đối thoại gồm:

+ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp của Thành phố.

+ Cán bộ, đảng viên, hội viên, công chức, viên chức, người lao động và công dân của Thành phố (gọi chung là cá nhân).

Hình thức và chế độ tiếp xúc, đối thoại trực tiếp:

- Hình thức tổ chức tiếp xúc, đối thoại:

+ Tổ chức hội nghị trực tiếp hoặc hội nghị trực tuyến.

+ Tùy theo nội dung, tính chất của hội nghị tiếp xúc, đối thoại, người chủ trì mời các thành phần nhân dân cho phù hợp.

- Chế độ tiếp xúc, đối thoại:

+ Định kỳ: Hàng năm, cấp ủy, chính quyền các cấp có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, nội dung tổ chức tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân.

+ Thường xuyên: Thông qua các hội nghị tiếp xúc cử tri, trước và sau kỳ họp Quốc hội, HĐND các cấp hoặc thông qua các buổi làm việc của cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp.

+ Đột xuất: Khi có yêu cầu phát sinh về nhiệm vụ cần lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức và cá nhân liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo an ninh, quốc phòng của địa phương.

Trách nhiệm khi tham gia đối thoại:

- Trách nhiệm người chủ trì:  

+ Điều hành theo kế hoạch đã thống nhất, tập hợp đầy đủ các ý kiến tham gia tại hội nghị, giải trình, giải thích và chỉ đạo giải quyết trực tiếp, cụ thể, rõ ràng, thiết thực các yêu cầu, kiến nghị hợp pháp, chính đáng để tạo niềm tin của nhân dân, sự đồng thuận xã hội đối với sự lãnh đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền.

+ Chịu trách nhiệm về việc trả lời các ý kiến tham gia đối thoại, kể cả trong trường hợp chỉ định người khác trả lời thay.

+ Người chủ trì tiếp xúc, đối thoại có quyền từ chối đối thoại với những người không có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật, người có hành vi gây rối trật tự công cộng, tham gia đối thoại không vì mục đích xây dựng.

- Trách nhiệm của tập thể, cá nhân tham gia tiếp xúc, đối thoại:

+ Trực tiếp tham gia (hoặc cử đại diện tham gia) và đưa ra các vấn đề mình quan tâm để trao đổi, đối thoại; tôn trọng sự điều hành và lắng nghe ý kiến của người chủ trì, tiếp xúc, đối thoại. Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế, quy định nơi hội họp của cơ quan nơi tổ chức hội nghị.

+ Nội dung thông tin bảo đảm chính xác, rõ ràng, cụ thể, chịu trách nhiệm về các nội dung thông tin mà mình cung cấp tại hội nghị.

Xem chi tiết quyết định tại đây