thông tin tuyên truyền

Giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Ngày đăng 22/06/2017 | 15:10  | Lượt xem: 840

Ngày 31/12/2016, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND về việc ban hành giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, Đối tượng nộp giá dịch vụ:

Các tổ chức, cá nhân sử dụng diện tích bán hàng tại chợ hoặc chở hàng hóa ra, vào chợ để kinh doanh bằng ô tô (gọi chung là sử dụng diện tích bán hàng tại chợ).

Giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ:

-  Giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng đối với chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước (đã bao gồm thuế GTGT):

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Mức giá tối đa

I

Giá dch vụ sử dụng diện tích bán hàng (theo tháng)

1

Chợ hạng 1

đ/m2/tháng

300.000

2

Chợ hạng 2

đ/m2/tháng

225.000

3

Chợ hạng 3

đ/m2/tháng

150.000

II

Giá sử dụng diện tích bán hàng (theo ngày)

đ/lượt

8.000

III

Giá sử dụng diện tích đối với xe ô tô vào chợ để kinh doanh (theo ngày):

1

Xe có trọng tải dưới 0,5 tấn

đ/lượt/xe

8.000

2

Xe có trọng tải từ 0,5 tấn đến 1 tấn

đ/lượt/xe

15.000

3

Xe có trọng tải trên 1 tấn đến 2 tấn

đ/lượt/xe

30.000

4

Xe có trọng tải trên 2 tấn đến 5 tấn

đ/lượt/xe

60.000

5

Xe có trọng tải trên 5 tấn đến 7 tấn

đ/lượt/xe

90.000

6

Xe có trọng tải trên 7 tấn đến 10 tấn

đ/lượt/xe

120.000

7

Xe có trọng tải trên 10 tấn

đ/lượt/xe

150.000

Mức giá cụ thể của từng chợ:

+  Các chợ hạng 1: Đối với các chợ chưa được UBND Thành phố phê duyệt mức thu phí: Giao UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm đôn đốc đơn vị thu rà soát các khoản chi phí để xây dựng phương án thu gửi UBND các quận, huyện, thị xã tổng hợp, đề xuất mức giá trình Sở Tài chính chủ trì cùng các đơn vị có liên quan thẩm định báo cáo UBND Thành phố phê duyệt mức giá cụ thể tại từng chợ để thực hiện nhưng không được cao hơn mức giá tối đa quy định tại biểu trên.

+ Các chợ còn lại: Đối với các chợ chưa được UBND Thành phố phê duyệt mức thu phí: UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm đôn đốc các đơn vị quản lý chợ rà soát các khoản chi phí để xây dựng phương án thu gửi phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì thẩm định trình UBND quận, huyện, thị xã phê duyệt mức thu cụ thể tại từng chợ để thực hiện nhưng không vượt mức tối đa do UBND Thành phố quy định tại biểu trên.

- Giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng đối với chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước: Tối đa không quá hai lần mức giá đối với chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước quy định tại biểu trên. Chủ đầu tư căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ để xây dựng phương án giá dịch vụ và công khai mức thu với các hộ kinh doanh tại chợ làm cơ sở ký hợp đồng cho thuê diện tích kinh doanh tại chợ.

- Các chợ đấu thầu, đấu giá sử dụng diện tích bán hàng tại chợ: Đơn vị quản lý chợ gửi kết quả đấu thầu, đấu giá đến UBND quận, huyện, thị xã để phê duyệt mức thu làm căn cứ thực hiện.

Xem chi tiết Quyết định tại đây./.