thông tin tuyên truyền

Hội Cựu chiến binh Việt Nam
Ngày đăng 04/12/2017 | 23:03  | Lượt xem: 135

Hội Cựu chiến binh Việt Nam là một đoàn thể chính trị - xã hội, thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là một cơ sở chính trịcủa chính quyền nhân dân, một tổ chức trong hệ thống chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, hoạt động theo đường lối, chủ trương của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Hội.

Ngày 6-12-1989, Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VI đã quyết định cho thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Mục đích của Hội là tập hợp, đoàn kết, tổ chức, động viên các thế hệ Cựu chiến binh giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ thành quả cách mạng, xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và hợp pháp của Cựu chiến binh, chăm lo giúp đỡ nhau trong cuộc sống, gắn bó tình bạn chiến đấu.

Lịch sử

Ngày 6-12-1989, thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Ngày 4-2-1990, Nhà nước công nhận về mặt pháp lý tổ chức và hoạt động của Hội.

Ngày 14-4-1990, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam công nhận Hội Cựu chiến binh Việt Nam là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ngày 7-10-2005, Thường vụ Quốc hội thông qua Pháp lệnh Cựu chiến binh

Chức năng, nhiệm vụ

Hội Cựu chiến binh Việt Nam có chức năng đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của Cựu chiến binh. Hội làm tham mưu giúp cấp uỷ Đảng và làm nòng cốt tập hợp, đoàn kết, vận động Cựu chiến binh thực hiện các nhiệm vụ chính trị - xã hội của cách mạng, của Hội; tham gia giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ viên chức Nhà nước.

Hội Cựu chiến binh Việt Nam có nhiệm vụ:

Tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa; đấu tranh chống mọi âm mưu, hoạt động chống phá hoại của các thế lực thù địch; chống các quan điểm sai trái với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tệ nạn xã hội; giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, của cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật.

Tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; kiến nghị với cơ quan Nhà nước, chính quyền địa phương về xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan đến Cựu chiến binh, Hội Cựu chiến binh.

Tập hợp, đoàn kết, động viên Cựu chiến binh rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ hiểu biết đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiến thức về kinh tế, văn hoá, khoa học - kỹ thuật, thực hiện tốt nghĩa vụ côngdân.

Tập hợp quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ tiếp tục phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", tham gia tổ chức Câu lạc bộ, Ban liên lạc Cựu quân nhân, các phong trào cách mạng ở cơ sở.

Tổ chức chăm lo, giúp đỡ Cựu chiến binh nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế gia đình, xoá đói, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp; tổ chức hoạt động tình nghĩa để Cựu chiến binh tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.

Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Cựu chiến binh; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho Cựu chiến binh.

Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan quân sự giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ.

Tiến hành các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Các kỳ đại hội

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ nhất diễn ra tại Hội trường Ba ĐìnhHà Nội từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 11 năm 1992 với sự tham gia của 323 đại biểu.

Nội dung:

Tình hình tổ chức và hoạt động của hội cựu chiến binh trong hơn hai năm qua (1989 - 1992)

Phương hướng nhiệm vụ chung và nhiệm vụ cụ thể của Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong những năm tới (1992 - 1997)

Danh sách ban chấp hành trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa I:

1. Thượng tướng Trần Văn Quang, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

2. Thượng tướng Trần Văn Trà, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

3. Trung tướng Nguyễn Đôn, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

4. Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

5. Thiếu tướng Lê Thanh - Tổng thư ký Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ hai diễn ra tại Hội trường Ba Đình, Hà Nội từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 12 năm 1997 với sự tham gia của 432 đại biểu.

Nội dung:

Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội I

Phương hướng, nhiệm vụ đến năm 2002

Danh sách ban chấp hành trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa II:

1.Thượng tướng Trần Văn Quang, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

2.Thượng tướng Đào Đình Luyện, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

3.Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

4.Trung tướng Đặng Quân Thụy, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

5.Trung tướng Đỗ Quang Hưng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ III diễn ra tại Hội trường Ba Đình, Hà Nội từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 12 năm 2002 với sự tham gia của 471 đại biểu.

Nội dung:

Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ II của Hội

Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2003-2007

Danh sách ban chấp hành trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa III:

1.Trung tướng Đặng Quân Thụy, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội

2.Trung tướng Trần Hanh, Phó chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội kiêm Tổng thư ký

3.Trung tướng Đỗ Quang Hưng, Phó chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội

4.Thiếu tướng Phạm Hữu Bồng, Phó chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội

5.Trung tướng Đàm Văn Ngụy, Trưởng ban Kiểm tra Trung ương Hội

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ IV diễn ra tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Hà Nội từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 12 năm 2007 với sự tham gia của 497 đại biểu.

Nội dung:

Tình hình thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ III (2002-2007)

Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ năm 2007 – 2012

Danh sách ban chấp hành trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa IV:

1.Trung tướng Trần Hanh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam kiêm Tổng thư ký

2.Thiếu tướng Phạm Hữu Bồng, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam

3.Trung tướng Phùng Khắc Đăng, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam

4.Thiếu tướng Đỗ Công Mùi, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam

5.Trung tướng Lê Thành Tâm, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 12 năm 2012, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Thủ đô Hà Nội, với sự tham dự của 510 đại biểu thay mặt cho hơn 2,6 triệu hội viên trên toàn quốc.

Nội dung:

Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ IV (2007 - 2012)

Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ V (2012-2017)

Thảo luận và thông qua Điều lệ Hội (sửa đổi)

Danh sách ban chấp hành trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa V:

1.Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam

2.Trung tướng Phùng Khắc Đăng, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam

3.Trung tướng Lê Thành Tâm, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam

4.Trung tướng Nguyễn Song Phi, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam

5.Trung tướng Nguyễn Văn Đạo, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Nguồn sưu tầm