văn bản hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
9/QĐ-HĐND Thành lập đoàn giám sát chuyên đề công tác chuẩn bị năm học mới 2018-2019 đối với trường mầm non Phúc Lợi, trường THCS Phúc Lợi 06/08/2018
BC tháng 7.pdf Kết quả giám sát về công tác quản lý nhà trọ, nhà cho thuê, người lưu trú, tạm trú trên địa bàn phường Phúc Lợi 30/07/2018
45/TB-HĐND Kết quả giám sát về công tác quản lý nhà trọ, nhà cho thuê, người lưu trú, tạm trú trên địa bàn phường Phúc Lợi 30/07/2018
12/KH-HĐND Giám sát công tác quản lý đất công, các hợp đồng thuê thầu, thu hoa lợi công sản 7 tháng đầu năm 2018 26/07/2018
8/QĐ-HĐND Về việc thành lập đoàn giám sát công tác quản lý đất công, các hợp đồng thuê thầu, thu hoa lợi công sản 7 tháng đầu năm 2018 26/07/2018
22/BC-HĐND Kết quả khảo sát công tác quản lý phòng cháy, chữa cháy tại chợ Phúc Lợi và chợ May 10 19/07/2018
20/BC-HĐND Kết quả kỳ họp thứ VI-HĐND phường Phúc Lợi khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 04/07/2018
39/HĐND-VP Về việc giải quyết, trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ VI-HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 02/07/2018
11/KH-HĐND Giám sát công tác quản lý phòng cháy chữa cháy Tại chợ Phúc Lợi, chợ May 10 02/07/2018
7/QĐ-HĐND Về việc thành lập đoàn giám sát công tác quản lý phòng cháy chữa cháy tại chợ Phúc Lợi, chợ May 10 năm 2018 02/07/2018
2/NQ-HĐND Về việc phân bổ nguồn Cải cách tiền lương, nguồn kết dư, nguồn dự phòng năm 2018 28/06/2018
1/NQ-HĐND Về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách phường Phúc Lợi năm 2017 28/06/2018
1/2018/NQ-HĐND Về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 28/06/2018
37/TB-HĐND Kết quả giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp chủ yếu về kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2018 26/06/2018
10/KH-HĐND Giám sát chuyên đề “Quản lý nhà trọ, nhà cho thuê, người tạm trú, lưu trú” trên địa bàn phường Phúc Lợi năm 2018 26/06/2018
6/QĐ-HĐND Về việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề “ Quản lý nhà trọ, nhà cho thuê, người tạm trú, lưu trú ” trên địa bàn phường Phúc Lợi năm 2018 26/06/2018
19/BC-HĐND Thẩm tra của Ban KTXDHĐND phường Trình tại kỳ họp thứ VI -HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 25/06/2018
18/BC-HĐND Thẩm tra của Ban pháp chế HĐND phường Trình tại kỳ họp thứ VI -HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 25/06/2018
36/TB-HĐND Điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ họp thứ VI HĐND phường khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 25/06/2018
17/BC-HĐND Hoạt động của HĐND phường 6 tháng đầu năm Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 19/06/2018

Hội đồng nhân dân