văn bản hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Quyết định 15/QĐ-HĐND Quyết định về việc thành lập đoàn giám sát việc thực hiện công khai thu, chi các loại quỹ đối với Tổ dân phố số 4,7,11 04/07/2017
Kế hoạch 21/KH-HĐND Kế hoạch giám sát tổ dân phố 4,7,11 về thực hiện công khai thu, chi các loại quỹ 04/07/2017
27/LCTT-HĐND Lịch công tác tuần 27 - HĐND phường Phúc Lợi năm 2017 03/07/2017
Báo cáo 34/BC-HĐND Báo cáo kết quả kỳ họp thứ IV-HĐND phường Phúc Lợi khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 30/06/2017
Công văn 41/HĐND-VP Công văn về việc giải quyết trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 30/06/2017
Nghị quyết 21/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách phường Phúc Lợi năm 2016 29/06/2017
Nghị quyết 22/NQ-HĐND Nghị quyết phân bổ nguồn Cải cách tiền lương, nguồn kết dư, nguồn dự phòng năm 2017 29/06/2017
Nghị quyết 06/2017/NQ-HĐND Nghị quyết Về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 29/06/2017
Kế hoạch 20/KH-HĐND Kế hoạch công tác của Thường trực, các Ban và Đại biểu Hội đồng nhân dân phường Phúc Lợi quý III/2017 29/06/2017
Báo cáo 33/BC-HĐND Kết quả giám sát về công tác công khai thu, chi các loại quỹ tại tổ dân phố số 1 và tổ dân phố số 13 28/06/2017
Báo cáo 32/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội HĐND phườngTrình HĐND phường tại kỳ họp thứ IV-HĐND phường khóa III nhiệm kỳ 2016 - 2021 27/06/2017
Báo cáo 31/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế HĐND phường Trình tại kỳ họp thứ IV - HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 27/06/2017
26/LCTT-HĐND Lịch công tác tuần 26 - HĐND phường Phúc Lợi năm 2017 26/06/2017
Báo cáo 38/BC-HĐND Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ IV-HĐND phường tại các đơn vị bầu cử 22/06/2017
Báo cáo 28/BC-HĐND Báo cáo Kết quả hoạt động quý II/2017 và kế hoạch hoạt động quý III/2017 Của Ban pháp chế phường Phúc Lợi 20/06/2017
Báo cáo 29/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2017 của Ban pháp chế HĐND phường Phúc Lợi 20/06/2017
Thông báo 36/TB-HĐND Kết quả giám sát việc thực hiện QCDC trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và kết quả thực hiện chỉ tiêu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 6 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn phường 19/06/2017
Công văn 37/HĐND-VP Công văn về việc lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường quý III/2017 19/06/2017
Báo cáo 26/BC-HĐND Báo cáo Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2017 Của Ban KT-XH HĐND phường Phúc Lợi 19/06/2017
Báo cáo 27/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động quý II/2017 và kế hoạch hoạt động quý III/2017 Của Ban KT-XH HĐND phường Phúc Lợi 19/06/2017

Hội đồng nhân dân