xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Kế hoạch số 90/KH-UBND về việc thực hiện 06 quy chế dân chủ trong các lĩnh vực quản lý trên địa bàn phường Phúc Lợi năm 2017

Ngày 31 tháng 3 năm 2017, UBND phường Phúc Lợi ban hành kế hoạch số 90/KH-UBND về việc thực hiện 06 quy chế dân chủ trong các lĩnh vực quản lý trên địa bàn phường Phúc Lợi năm 2017

Xem chị tiết tại đây